Regulamin.

 1. Kierowca pojazdu
  • Pojazdem mogą kierować tylko osoby upoważnione do tego przez Najemcę i zgłoszone Wynajmującemu
 2. Najemca jest zobowiązany
  • uniemożliwić osobom trzecim dostęp do dokumentów i kluczyków pojazdu
  • zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą
  • zwrócić pojazd z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał albo opłacić koszt uzupełnienia brakującego paliwa
  • niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o awarii pojazdu lub powstałej szkodzie w pojeździe oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego
  • posiadać przy sobie dokumenty wymagane w trakcie kontroli ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, egzemplarz umowy najmu, dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu (OC)
  • wykonywać na własny kosztem bieżącą obsługę pojazdu poprzez sprawdzenie poziomu i w miarę potrzeby uzupełnienie oleju silnikowego oraz płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych
  • zwrócić pojazd czysty i posprzątany
  • ponieść koszty parkowania, holowania, opłat za korzystanie z dróg oraz mandatów związanych z wynajmem auta
  • w przypadku zatrzymania lub konfiskaty pojazdu przez organy do tego uprawnione, za które nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący jest zobowiązany do:
   • poniesienia wszystkich kosztów odzyskania pojazdu
   • zapłaty równowartości pojazdu, w razie jego nieodzyskania
  • tankować samochód tylko i wyłącznie na markowych stacjach benzynowych. Najemca przy zdaniu samochodu zobowiązany jest do okazania paragonu lub faktury jako potwierdzenie prawidłowego tankowania pojazdu
 3. Ograniczenia obowiązujące Najemcę Wynajmujący nie zezwala Najemcy:
  • dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek w aucie
  • zlecać naprawę lub serwis bez pisemnej zgody Wynajmującego
  • przewozić większą liczbę osób lub obciążać ładunkiem większym niż to przewidziano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
  • sprzedać, podnajmować lub odstępować pojazd innej osobie
  • pozostawiać w pojeździe rzeczy wartościowe
  • palić tytoniu w pojeździe lub zezwalać na to pasażerom
  • wyjeżdżać za granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego
 4. Odpowiedzialność Najemcy – najemca odpowiada za:
  • brakujące części i wyposażenie pojazdu lub zamontowanie lub wymianę oznakowanych części pojazdu dokonane bez zgody Wynajmującego
  • wynikłą z jego winy szkodę na skutek:
   • niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu
   • nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym
   • utraty dokumentów związanych z pojazdem i jego ubezpieczeniem
   • utraty kluczyków do pojazdu
   • kontynuowanie jazdy w pojeździe z usterką, jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu
  • wszelkie koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu
  • Wynajmujący ma prawo do unieruchomienia samochodu z systemem GPS w celu uniemożliwienia jego dalszego użytkowania, w przypadku zalegania z opłatami lub innego niestosowania się do warunków umowy. Takie wyłączenie nie zwalnia najemcy z opłat, które są w dalszym ciągu naliczane, jak za użytkowanie samochodu z zawartą umową
 5. Czas trwania wynajmu – zmiana terminu zwrotu pojazdu
  • Do 3 godzin według stawki 50 zł/1 godzina, powyżej 3 godzin czynsz wynosi x2 (razy 2)
  • przedłużenie czasu wynajmu bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę obciążenia Najemcy karą umowną ­ wpisaną w punkcie 14n
  • Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, a fakt ten podlega zgłoszeniu organom ścigania
 6. Cena najmu
  • Wniesiona przez Najemcę opłata za najem pojazdu nie ulega zmianie w przypadku zwrotu pojazdu przed określonym w Umowie terminem. Wynajmujący nie zwraca Najemcy różnicy pomiędzy umownym, a faktycznym czasem najmu
 7. Kaucja
  • Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego spowodowanych przez Najemcę
  • Kaucja podlega rozliczeniu i całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po końcowym rozliczeniu chyba, że niemożliwe jest dokonanie oględzin ze względu na zabrudzenia lub trudne warunki atmosferyczne lub oświetleniowe
  • Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego, gdy:
   • nastąpiła kradzież pojazdu
   • wartość naprawy szkody przekracza wartość kaucji
   • nastąpiło przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę, lub próba jego przywłaszczenia
 8. Zasady płatności
  • Płatność dokonywana jest jednorazowo po podpisaniu Umowy, przed wydaniem pojazdu, chyba że jest to inaczej sprecyzowane w umowie
 9. Kara umowna – za przedłużenie wynajmu bez zgody Wynajmującego
  • Za przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca uiści karę umowną: Do 3h ­ W wysokości 200 PLN netto plus stawka godzinowa wysokości 50 PLN za 1h Powyżej 3h ­ czynsz wynajmu samochodu x2 (razy 2). Wynajmujący ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej. Zapłata kary nie zwalnia Najemcy od opłaty za każdy rozpoczęty kolejny dzień użytkowania pojazdu ponad ustalony w Umowie okres najmu
 10. Koszty Najemcy w czasie obowiązywania Umowy
  • Najemca jest zobowiązany pokryć koszty usunięcie uszkodzeń a
   powstałych w czasie obowiązywania Umowy, w szczególności: opon; felg stalowych, felg aluminiowych, kołpaków kół, tarczy kół; wkładów lusterek zewnętrznych, układu wydechowego; elementów zawieszenia pojazdu; podłogi pojazdu; wnętrza pojazdu i innych składników jego wyposażenia
 11. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy
  • Wszystkie pojazdy przeznaczone do obsługi umów krótkoterminowego wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC, NW. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdej szkodzie oraz dostarczyć niezbędne do jej zgłoszenia dokumenty. Każda szkoda rozliczana jest indywidualnie. Najemca ponosi PEŁNĄ odpowiedzialność do wartości szkody za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie obowiązywania Umowy z winy Najemcy w przypadku:
   • umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek niedbalstwa
   • uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po
    użyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy
   • wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku
   • kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami
   • szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem, nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy
   • kradzieży pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe
   • używania pojazdu bez zgody Wynajmującego; Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód w pojeździe Wynajmującego, powstałych w trakcie trwania umowy najmu, jeżeli z winy Najemcy dojdzie do konieczności pokrycia przez Wynajmującego udziału własnego, lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.
    W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany:

     

    • bez zwłoki, zgłosić fakt Wynajmującemu i na najbliższej Policji
    • postępować wg instrukcji Wynajmującego i organów ścigania
 12. Instrukcja postępowania w razie wystąpienia kolizji drogowej
  Najemca:

   

  • Jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach drogowych powodujących uszkodzenia lub usterki samochodu oraz ponosi odpowiedzialność za usterki spowodowane nieprawidłową eksploatacją pojazdu
  • W przypadku stwierdzenia innych usterek po odebraniu samochodu
   Najemca zgłasza ten fakt telefonicznie do wynajmującego i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, który zostanie zwrócony po przedstawieniu rachunku i weryfikacji naprawy
  • W przypadku usterki spowodowanej w wypadku z winy
   Wypożyczającego może on zostać obciążony kosztem przestoju samochodu za cały okres naprawy w wysokości dziennej stawki netto za każdy dzień
  • W przypadku kolizji, wypadku, kradzieży wymagany jest bezwzględny pierwszy kontakt z wypożyczalnią, a dopiero po rozmowie z pracownikiem wypożyczalni kontaktuje się z właściwymi służbami. W razie braku protokołu lub notatki tych służb pełny koszt naprawy oraz inne koszty ponosi Najemca. Jeśli uszkodzenie lub kradzież pojazdu nastąpi z winy Najemcy ponosi on koszty niepokryte przez ubezpieczenie
  • W przypadku eksploatowania pojazdu poza granicami Polski
   Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne usterki mechaniczne pojazdu i uszkodzenia nie wchodzące w zakres działania ubezpieczeń OC i AC (nie podstawia pojazdu zastępczego). Najemca zobowiązany jest do skorzystania z pomocy Assistance lub do naprawy samochodu we własnym zakresie albo doholowania samochodu co najmniej do granicy Polski
 13. Rezerwacja samochodu Istnieje możliwość rezerwacji samochodu:
  • telefonicznie
  • pocztą elektroniczną
  • przez formularz kontaktowy na stronie internetowej wypożyczalni
  • osobiście w siedzibie firmy Po przeprowadzeniu weryfikacji rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu minimum 200 zł zaliczki (ustalana indywidualnie). W ciągu 48 godzin przed datą rezerwacji oraz po tym terminie kwota zaliczki nie podlega zwrotowi
 14. Kary umowne
  • Brak lub zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka ­500zł
  • Brak lub zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka ­1500zł
  • Brak lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie, polisy ubezpieczeniowej ­300zł (za element)
  • Brak lub zniszczenie pilota wyciągarki ­200zł (dotyczy lawet)
  • Brak części wyposażenia samochodu, demontaż lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody wynajmującego ­300zł
  • Brak uzupełnienia brakującego paliwa ­125% z kwoty za brakujące paliwo (według aktualnych stawek paliwowych)
  • Utrata gwarancji na samochód z winy najemcy lub osoby kierującej samochodem 2500zł
  • Palenie tytoniu w samochodzie ­200zł
  • Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu ­250zł
  • Zwrot samochodu ze zmienionym kołem zapasowym „KAPEĆ” na drodze 80zł
  • Delikatne uszkodzenie felgi aluminiowej (nadające się do naprawy) ­100zł
  • Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem­ 300zł
  • Niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granice RP ­za każdą dobę samochodu za granicą 250zł
  • Zwłoka w zwrocie samochodu ­ czynsz wynajmu samochodu x2 (razy 2) (do 3 godzin w wysokości 200zł + stawka godzinowa 50zł za godzinę)
  • Koszt wszelkich napraw oraz części zamiennych i wyposażenia, w tym koszt prania tapicerki ­ 125% kosztu usługi lub części
  • Koszty administracyjne za każdy mandat ­ 50zł + koszty mandatu
  • Oddanie brudnego samochodu ­ 80zł
  • Uszkodzenie szyby czołowej lub bocznej ­ 800zł
  • Zwrot samochodu po godzinach odbioru, czyli między 22:00 a 6:00 ­100zł za każdą godzinę liczoną po godzinie 22:00
 15. Postanowienia końcowe
  Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie obowiązywania Umowy. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, Wynajmujący, w każdym momencie obowiązywania Umowy, jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczy do pojazdu. Najemca jest zobowiązany, na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i klucze do pojazdu. [Rozliczenie] Przejęcie dokumentów i kluczy do pojazdu, uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach Umowy, będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie Strony. W przypadku przedstawienia przez Najemcę fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy, organom ścigania